Tiedottajaehdokkaat

EhdokkaatAkseli UotilaIida Liimatainen
Kuva
EsittelyHei, olen Akseli Uotila ja olen toisen vuoden mittari. Opintojen ohessa harrastan liikuntaa monessa muodossa ja fuksivuotena lähdin kiltatoimintaan mukaan neljän eri toimaripestin mukana. Tiedottajaksi juuri minä olisin loistava valinta, sillä olen aktiivinen kiltatoimija ja ajan uusia asioita eteenpäin. En pelkää vastuuta ja tulen erilaisten ihmisten kanssa loistavasti toimeen. Kokemusta hallitustoiminnasta minulla on ammattiainekerhojen puolelta.Moikkamoi! Oon Iida Liimatainen, ensimmäisen vuoden mittari ja haen Maanmittarikillan tiedottajaksi.

Vaikka oonkin vasta fuksi Otaniemessä, on mulla taustalla usean vuoden järjestökokemus niin opiskelija- kuin harrastejärjestöistäkin. Oon tänä vuonna mm. toiminut HY:n ympäristö- ja luonnonvaraekonomian ainejärjestön Vuorovaikeutuksen puheenjohtajana. Oon viime vuosina nähnyt ja tehnyt paljon ainejärjestöjen hallinnollisia puolen hommia ja ens vuonna haluaisin päästä toteuttamaan itseäni vähän luovemman pestin muodossa. Koen, että tiedottajan pesti olisi juuri sopiva pesti tähän.

Uskon, että kokeneena järjestöihmisenä mulla ois paljon annettavaa tiedottajan rooliin ja koko killalle, kun voin tuoda mukanani uutta näkökulmaa asioihin. Mulla on myös edelleen paljon motivaatiota osallistua järjestöhommiin ja samalla haluaisin päästä tutustumaan paremmin Otaniemen opiskelija- ja kiltakulttuuriin. Ja kuten mun kaveri on osuvasti todennut: ”Iida on hyvä esimerkki siitä, että järjestötoiminta on kivaa!”
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Killan tärkeimpiä tehtäviä on mielestäni opiskelijoiden edunvalvonta, fuksikoulutus, opiskelijoiden ja alan yritysten yhdistäminen, teekkari- ja mittarikulttuurin ylläpito, tapahtumien järjestäminen ja yhdenvertaisuudesta kiinnipitäminenKilloilla on keskeinen rooli opiskelija- ja teekkarikulttuurin säilyttämisessä ja luomisessa. Kiltojen järjestämillä ja tarjoamilla tapahtumilla on myös myönteinen vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin, kun opiskelun vastapainoksi on tarjolla erilaisia aktiviteettejä. Kiltatoiminnan kautta on myös mahdollista luoda uusia ystävyyssuhteita sekä tutustua muiden vuosikurssien opiskelijoihin.

Mielestäni killan yksi tärkeimmistä tehtävistä on ehdottomasti opiskelijoiden edunvalvonta. Tämä on tärkeää erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole aktiivisesti mukana killan toiminnassa, mutta opiskelevat kuitenkin samalla alalla. Varsinkin nyt, kun on tullut kandiohjelmauudistus, on killan tärkeää kuunnella uusien opiskelijoiden ajatuksia ja mielipiteitä sekä viedä niitä eteenpäin korkeakoululle päin. Tiedotuksessa on myös hyvä ottaa huomioon se, että kilta tuo riittävästi esille miten ja missä on mahdollista antaa kehitysideoita ja palautetta.
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?1. MK:n viikkotiedote on hyvä tapa informoida jäseniä erilaisista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Verkkosivuilla oleva versio viikkotiedotteesta on visuaalisesti parempi kuin sähköpostilla tuleva versio, jossa on todella paljon luettavaa ja sen takia jotkin asiat saattavat helposti mennä ohi. Viikkiksessä ja muutenkin killan tiedotuksessa on otettava huomioon saavutettavuus ja se, että materiaalit on helppolukuisia. Olisi myös hyvä, jos voisi vakiinnuttaa jonkin tietyn kellonajan aina viikkiksen julkaisulle.
2. Vanhemmat mittarit ovat puhuneet paljon MK:n nettisivujen uudistamisesta. Nettisivujen ylläpito on yksi tiedottajan tehtävistä, joten haluan ehdottomasti olla mukana tässä projektissa mukana. Nettisivuilla on tällä hetkellä todella paljon informaatiota, joten tiedonhaun tulisi olla mahdollisimman helppoa. Projektissa hyödyntäisin myös viestintäjaostoon kuuluvia toimihenkilöitä ja muita hallituksen jäseniä, jotta kaikkien ideat ja osaaminen saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.
3. Näiden lisäksi lupaan kehittää killan tiedotusta ja viestintää kokonaisuutena entistä paremmaksi yhdessä muiden viestintäjaoston toimihenkilöiden kanssa. Haluan päästä luomaan hauskaa ja ajankohtaista sisältöä killan eri tiedotuskanaville.
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? Jos kyllä, mitä?Oon ehtinyt seuraamaan killan ja tiedottajan toimintaa vasta alle puoli vuotta, joten tässä vaiheessa on vaikea sanoa pestin kehityskohtia. Uskon, että kun pestissä pääsee vauhtiin niin alkaa huomaamaan, mitä pestissä voisi mahdollisesti kehittää ja mitkä asiat toimivat hyvin. Oon myös valmis kuuntelemaan kehitysehdotuksia, jos hallituslaisilla tai muilla mittareilla tulee ajatuksia tiedottajan pestin kehittämisestä. On tärkeää, että jokainen saa toteuttaa pestiään omalla tavallaan ja sitä kautta kehittää pestiä omaan suuntaansa.
Miten killassa voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa killan toiminnassa turvallisemman tilan periaatteiden toteutumisen?Yhdenvertaisuuden edistämiseen tärkeää on antaa jokaiselle kiltalaiselle mahdollisuus tuoda omaa ääntä esiin. Myös killan avoin toiminta ja tapahtumien yhdenvertaisuudesta kiinnipitäminen on tärkeää.
Turvallisemman tilan takaamiseksi on tärkeä noudattaa AYY:n turvallisemman tilan periaatteita. Siinä on listattu mitä kaikkea jokaisen pitää huomioida turvallisemman tilan takaamiseksi.
Killan järjestämien tapahtumien tulee olla kaikille avoimia ja niiden tulee olla monipuolisia. MK:ssa on mielestäni otettu jo todella hyvin huomioon se, että osallistuakseen bileisiin, sitseille tai muihin tapahtumiin ei ole pakko juoda alkoholia. Pikemminkin on kannustettu valitsemaan holittomia vaihtoehtoja. Tämä on mielestäni todella tärkeää, sillä kenenkään ei pitäisi jäädä ulkopuolelle.

Jotta voidaan taata kaikille yhdenvertaiset ja turvalliset tapahtumat, on jokaiseen tapahtumaan myös osoitettava häirintäyhdyshenkilö(t), joiden puoleen on mahdollista kääntyä luottamuksellisesti. Tapahtumissa tulisi myös korostaa, että kilta ei hyväksy tapahtumissaan minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai epäasiallista käytöstä. Kaikki tapahtumiin osallistuvat ovat vastuussa turvallisemman tilan periaatteiden toteutumisesta.
Mitä hallitukselle kuuluvia vastuita haluaisit päästä tekemään ensi vuonna?Haluaisin tuottaa hyvää ja hauskaa materiaalia killan someen sekä tiedotuskanaville. Lisäksi tapahtumien ideoiminen sekä erilaiset killan projektit ovat mielenkiintoisia vastuita.Oman pestin toimenkuvaan liittyvien tehtävien lisäksi haluaisin myös päästä osallistumaan tapahtumien järjestämiseen. Mulla on myös paljon kontakteja HY:n ympäristöalan ainejärjestöihin, joiden kanssa olisi mahdollista tehdä poikkitieteellistä yhteistyötä ja järjestää erilaisia tapahtumia. Näitä kontakteja haluaisin myös päästä hyödyntämään ensi vuoden toiminnassa.
Miten hyödyntäisit killan uusia somevastaavia?Kuulisin killan uusien somevastaavien ideoita ja selvittäisin mahdollisuuksia näiden ideoiden toteuttamiseen. Somevastaavilla olisi vapaat kädet ideoida somemateriaalia ja tuoda omaa luovuutta esiin. Lisäksi Instagram kanavan tarinaan lisätyn IG viikkiksen kehittäminen ja ylläpitämien voisi olla mielenkiintoinen ja tärkeä vastuu somevastaaville!Killan uudet somevastaavat ovat tärkeä tukipilari tiedottajalle, kun ei tarvitse itse vastata yksin killan sosiaalisesta mediasta. Haluaisin ottaa somevastaavat ja muut viestintäjaoston toimihenkilöt aktiivisesti mukaan tiedotuksen kehitystyöhön, jotta voidaan taata killan jäsenille laadukas ja ajankohtainen tiedotus. Somevastaavien vastuulle antaisin MK:n somekanavista huolehtimisen. Yhdessä viestintäjaoston kanssa voisimme kehittää uusia tapoja tiedottaa jäseniä sekä samalla luoda monipuolista sisältöä killan jäsenille.
Kuinka paljon luulet hallitusviran, jota haet, vievän aikaa viikossa ja mistä tämä koostuu?Hallitusvirkaan varmasti saa uppoamaan useampia kymmeniä tunteja viikossa. Tämän pestin uskon vievän aikaa keskimäärin 10-15 tuntia viikossa. Tämä koostuisi pääosin kokouksista, nettisivujen ylläpidosta, kuvagallerian ylläpidosta, tiedotteiden kirjoittamisesta sekä sähköpostin hallinnoimisesta.Tiedottajan tehtäviin kuuluu viikkokirjeen kirjoittaminen, joka vie tietysti aikaa joka viikko. Riippuen siitä, miten paljon asiaa viikkokirjeessä on ja millä aikataululla saa infoa tapahtumista, viikkiksen kirjoittamisessa menee viikossa pari kolme tuntia. Tämän lisäksi aikaa menee muutama tunti viikossa hallituksen kokouksiin osallistumiseen. Näiden lisäksi aikaa kuluu viestintäjaoston kanssa kommunikointiin tehtävän jakoihin yms liittyen. Uskoisin viikkokohtaisen tuntimäärän olevan noin 7-10 tuntia viikosta riippuen. Tässä korostuu myös pitkälti omat ajanhallintataidot, sillä aikataulutuksella on paljon merkitystä pestin viemään aikaan.
Miten toimit stressin ja paineen alla? Osaatko varata itsellesi riittävästi aikaa oman hyvinvointisi ylläpitämiseksi?Stressin ja paineen alla olen tottunut toimimaan. Paineita ja stressiä on mukava purkaa harrastusten parissa. Oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi osaan kyllä varata omaa aikaa tarpeeksi. Viime vuodet järjestötoiminnassa ovat opettaneet ajanhallintaa sekä tehtävien delegoimista muille toimihenkilöille. Varsinkin tällaisessa pestissä, jossa on apuna myös muita toimihenkilöitä, on osattava jakaa tehtäviä tasaisesti, jotta kaikkien työmäärä pysyy kohtuullisena. Itselleni on myös tärkeää osata pyytää ajoissa apua, sillä ongelmien ratkaisu on yhdessä huomattavasti mukavampaa kuin yksin.
Hallitustoiminta on jatkuvaa yhteistyötä kaikkien sen jäsenten kesken, vaikka kaikilla onkin omat osa-alueensa vastuullaan. Mitä sinusta on tärkeintä huomioida, jotta yhteistyö toimii? Mitkä ovat sinun vahvuutesi yhdessä tekemisessä?Yhteishenki on tärkeä osa toiminnassa. Se, että kaikilla on yhteinen tavoite tuo yhteen hiileen puhaltamisen meininkiä. Jokainen hoitaa oman osa-alueensa niin hyvin kuin pystyy, mutta avun pyytäminen ja toisten auttaminen tarpeen tullen on tärkeää. Yhteistyö toimii siten, että sovitut asiat hoidetaan ajallaan ja vastuun ottamista ei pelätä. Minun vahvuuteni yhdessä tekemiseen on aloitteiden tekeminen ja joustaminen omassa toiminnassa muiden auttamiseksi.Hallitustoimintaan ja sen sujuvuuteen vaikuttaa todella paljon hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden välinen yhteishenki Heti kauden alussa on keskityttävä hallituslaisten ja toimihenkilöiden ryhmäyttämiseen. Varsinkin, kun toimintaan tulee uusia toimijoita on vanhempien toimijoiden oltava uusien tukena sekä opastettava heidät kiltatoiminnan saloihin. On myös tärkeää tunnistaa eri ihmisten vahvuudet, jotta on mahdollista kehittää toimintaa entistä paremmaksi ja voidaan hyödyntää kaikkien vahvuuksia killan hyväksi. Hallitustoiminnassa on myös muistettava hallituslaisten ja toimihenkilöiden hyvinvointi sekä keskusteltava säännöllisesti jaksamisesta ja mieltä painavista asioista, jotta voidaan estää mahdolliset burnoutit. Järjestötoiminnan tarkoitus on kuitenkin olla hauskaa eikä pakkopullaa.

Olen hyvä tiimipelaaja ja toimin hyvin ryhmässä. Pyrin toiminnassani ottamaan huomioon muut ja varsinkin sen, että hallituksen ja killan jäsenet ovat yksilöitä. Jokaisella on oma luonteensa, mielipiteensä ja ajatusmaailmansa, joita on kunnoitettava.


Työskentelen hyvin paineen alla ja olen parhaimmillani, kun mulla on monta rautaa tulessa. Viime vuodet ovat kuitenkin opettaneet mua tunnistamaan omat rajani sekä pitämään huolta omasta jaksamisesta. Olen esimerkiksi yrittänyt parhaani mukaan pyhittää viikonloput rentoutumiselle ja jättää järjestöhommat arkipäiville. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, mutta pienillä teoilla on suuri merkitys jaksamiseen.
Viestintäjaoston alaisuudessa olevien toimihenkilöiden aktiivisuus kumpuaa tällä hetkellä paljolti yksilöiden omasta aloitteellisuudesta. Miten aktivoisit toimihenkilöitä? Lähtisitkö uudistamaan viestintäjaoston rakennetta, jos niin millä tavalla?Järjestäisin viestintäjaoston eri pestien kesken tapaamisia, joissa yhdessä pääsisimme ajamaan erilaisia projekteja eteenpäin ja ideoimaan eri pestien eri mahdollisuuksia. Samalla selvittäisin toimihenkilöiden vahvuuksia pestiin liittyen ja kartoittaisin halukkaita erilaisten vastuiden ottamiseen. Tapaamiset auttavat aktivoimaan viestintäjaostoa. Mielestäni viestintäjaoston rakennetta ei tarvitse toistaiseksi muuttaa.Viestintäjaosto on tärkeä tukipilari tiedottajalle, sillä se mahdollistaa vastuun ja työmäärän tasaisen jakautumisen eri toimihenkilöiden välillä. Toimihenkilöiden aktivoimiseksi haluaisin päästä hyödyntämään jokaisen yksilön omia vahvuuksia ja sitä kautta jakamaan kaikille mieleisiä tehtäviä. Viestintäjaoston aktiivinen toiminta edellyttää myös aktiivista kommunikointia. Haluaisin järjestää vähintään noin kerran kuussa kokouksen/tapaamisen viestintäjaoston jäsenten kanssa. Tapaamisessa keskusteltaisiin kaikkien jaksamisesta ja ajatuksista tiedotukseen liittyen. Näiden tapaamisten avulla voidaan myös varmistaa, että jokainen toimihenkilö tuntee olonsa kuulluksi ja sitä kautta voidaan myös puuttua siihen, jos joku tuntee työmääränsä olevan liian suuri tai vähäinen. En tässä vaiheessa lähtisi uudistamaan viestintäjaoston rakennetta.
Hakisitko pestiin, vaikka se ei olisi hallitusvirka?Hakisin ehdottomasti. Hallitusvirkakin kiinnostaa mua, mutta erityisesti mua kiinnostaa tiedottajan pestissä luovuus ja monipuoliset tehtävät. Hallitusvirkaan kuuluu myös iso vastuu, jonka oon valmis kantamaan. Riippumatta siitä onko tiedottajan pesti hallitusvirka vai ei, hoitaisin sekä omaan pestiin että hallitusvirkaan kuuluvat vastuut huolellisesti loppuun asti.
Killan toimijarakennetta on päivitetty vuoden 2022 aikana. Millainen rooli oman pestisi alaisuudessa toimivilla vastuutoimihenkilöillä tulisi olla tulevaisuudessa? Miten aktivoisit vastuutoimihenkilöitäsi ja saisit heidät kokemaan olonsa tärkeiksi osana kiltatoimintaa?Vastuutoimihenkilöiden avulla on mahdollista jakaa työmäärää ja vastuita tasaisesti, kun yhden ihmisen ei tarvitse tehdä kaikkia hommia. Aktivoinnissa on tärkeää, että viestintäjaostolla on aktiivinen yhteydenpitokanava ja suunnitellaan yhdessä tulevia juttuja. Tiedottajan on myös pidettävä toimihenkilöt ajan tasalla, jotta toimihenkilöiden motivaatio pysyy yllä ja tekeminen on kaikille mieluisaa. On myös muistettava kehua ja antaa palautetta henkilökohtaisesti, jotta jokainen toimihenkilö tulee kuulluksi ja tuntee olonsa tärkeäksi.
Pitäisi killalla olla oma virallinen tg-sticker pack? Edistätkö asiaa, jos sinut valitaan virkaan?Rehellisesti sanottuna mä en oo kovinkaan aktiivinen sticker packien käyttäjä. Oon tietenkin valmis edistämään asiaa yhdessä graafikoiden ja muiden viestintäjaoston toimihenkilöiden kanssa, mikäli MK:n omalle sticker packille on kysyntää.