Maisterikapteeniehdokkaat

EhdokkaatDaniel Guzman MonetVilma Puusaari
Kuva
EsittelyMoi kaikki! Oon Daniel, 3-vuoden mittari ja olen erittäin innokkaana lähtemässä hakemaan ensi vuodelle maisterikapteenin pestiin. Olen toiminut aktiivisesti killassa nyt jo noin kolme vuotta ja toiminut esimerkiksi hupisuunnittelijana, isona, maakansallisbaletin aktiivisena jäsenenä sekä viimeisimpänä Maanmittarikillan hallituksessa Geometreksen päätoimittajana.

Haen maisterikapteenin rooliin, sillä minua kiinnostaa varsinkin teekkarikulttuurin jakaminen uusille opiskelijoille, tapahtumien järjestäminen, hallituksessa toimiminen ja killan toiminnan kehittäminen. Pestin avulla olisi mahdollisuus päästä järjestämään erilaisia tapahtumia maisteriopiskelijoille, opettamaan uusia opiskelijoita teekkarikulttuurin perinteistä sekä tutustumaan uusiin kulttuureihin ja erilaisiin ihmisiin, joka on varsinkin tällaiselle sosiaalisista kanssakäymisistä nauttivalle erittäin innostavaa :)! Olen myös lähdössä helmikuun alussa puoleksi vuodeksi vaihtoon Taiwaniin, jossa pystyn saada ensi kädessä kokemusta millaista on päästä opiskelemaan vieraaseen maahan ja oppimaan uusista kulttuureista ja yleisesti saada kokemusta kansainvälisessä opiskelijayhteisössä toimimisesta. Maisterikapteenin rooli myös on siitä mahtava, että tämä puolitoistavuotinen pesti mahdollistaa sen, että puolen vuoden etähallitustoiminta on mahdollista, edellisen maisterikapteenin toimiessa tällöin samanaikaisesti. Pyrin kuitenkin olemaan aktiivisesti mukana toiminnassa, vaikka joudun valitettavasti toimia puoli vuotta etänä.

Olen tässä monien aktiivisten kiltavuosien myötä oppinut paljon uutta esimerkiksi uusien opiskelijoiden orientoimisesta, aikataulutuksesta sekä hallituksessa toimimisesta. Koenkin näiden opittujen taitojen takia olevan sopiva henkilö tähän pestiin, joka voisi kehittää vielä maisteritoimintaa eteenpäin ja oppia vielä monia uusia taitoja! Maisterikapteenina pyrkisin kehittämään maisteritoimintaa eteenpäin esimerkiksi selkeyttämällä maisterifuksien tiedottamista, kehitämällä hauskoja tapahtumakonsepteja, luomalla enemmän yhteistyötä fuksikapteenien ja kandifuksien kanssa sekä myös muistamalla Suomessa jo aikaisemmin opiskelleet maisteriopiskelijat, kansainvälisten opiskelijoiden lisäksi.
Moikka! Mun nimi on Vilma ja oon neljännen vuoden maanmittari. Tänä syksynä aloitin opinnot REC-maisteriohjelmassa. Oon ollut killan toiminnassa mukana lähinnä osallistuvana osapuolena, mutta myös toimaripestien ja muun avustelun myötä. Nyt koen nauttineeni killan antimista niin paljon, että haluan tarjota myös itse enemmän kiltalaisille maisterikapun pestin kautta.

Olen itse saanut kokea killoista perheimmän, ja haluan olla mukana takaamassa, että mahdollisimman moni maisterifuksi, oli hän sitten killan uusi tai vanha jäsen, pääsee kokemaan maanmittarien yhteisöllisyyden. ❤️ Olen syksyn aikana päässyt näkemään, kuinka uudet maisterifuksit sopeutuvat aiempien kiltalaisten joukkoon. On selvää, että osa mafuista on lähinnä kiinnostunut opiskelusta, mutta osa vaikuttaa hieman ujostelevan kiltatoimintaan sukeltamista.

Minulla on paljon sydäntä antaa takaisin killalle ja kiltalaisille, jotka ovat auttaneet minua kasvamaan monin tavoin. Maanmittarikillan maisterikapteenina olisin helposti lähestyttävä ja ratkaisukeskeinen kuitenkin sopivan rennolla otteella. Haluan erityisesti kehittää maisteritoiminnan viestintää ja saattaa hyvinkin eri taustoista tulevat uudet maisterifuksit yhteen muiden maisteriopiskelijoiden kanssa.
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Mielestäni killan tärkeimmät tehtävät ovat tapahtumien ja muun toiminnan järjestäminen kiltalaisille, opiskelijoiden edunvalvonta, uusien opiskelijoiden orientoiminen teekkarikulttuuriin ja killan toimintaan, teekkarikulttuurin kehittäminen sekä yleisesti helpottaa ystävien luomista ja edistää hyvää meininkiä :3.Killan tärkein tehtävä on mielestäni yhteenkuuluvuuden tunteen luominen ja samanhenkisten ihmisten yhteen saattaminen samalla, kun heidän etujaan valvotaan. Tähän kuuluu ehdottomasti yhteisöllisyyden luominen fuksikasvatuksen sekä teekkarikulttuuriin ja yliopisto-opiskeluun orientoimisen avulla. Onnistuneeseen orientoitumiseen liittyy esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestäminen siten, että kaikille löytyy jotain.
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?Lupaan hallitusvuoteni aikana järjestää maisterifuksien ja kandifuksien yhteistapahtuman. Pyrin myös lisäämään yhteistyötä myös Otaniemen ulkopuolisten opiskelijajärjestöjen kanssa, esimerkiksi Mesta ry:n kanssa, joka yhdistää Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoita, joihin Maanmittarikillasta kuuluu Urban Studies and Planning in Real Estate Economics -maisteriohjelmassa opiskelevat. Tämän lisäksi lupaan edistää kaksikielisyyttä tapahtumissa ja tiedottamisessa.Lupaan ehdottomasti olla järjestämässä tapahtumia, jotka saattavat yhteen muualta Maanmittarikillan jäseniksi siirtyneet maisterifuksit ja suoraan kiltaan liittyvästä kandipääaineesta maisteriin jatkaneet opiskelijat. Tätä ajan tapahtumiin liittyvällä tiedotuksella ja pyrin itse sekä killan aiempien jäsenten avulla kannustamaan uusia jäseniä osallistumaan killan toimintaan.

Osa kiltaamme liittyvistä opiskelijoista on jäseniä vain hetken aikaa. Haluan varmistaa, että mafuista myös niin alanvaihtajat kuin vaihto-opiskelijat kokevat olevansa killan täysivertaisia jäseniä eivätkä ainoastaan väliaikaisesti vierailevia. Edistän asiaa hoitamalla kommunikoinnin myös englanniksi, jotta useammilla kiltalaisilla on mahdollisuus saada tietoa tapahtumista ja yhteydenotto toimii matalammalla kynnyksellä.

Tärkeimpänä pestiin kuuluvien vastuiden lisäksi aion olla mukana luomassa yleistä hyvää fiilistä niin hallituksen kuin killan jäsenten keskuudessa.
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? jos kyllä, mitä?Vaikka mielestäni maisteritoimintaa on monelta osin toimivaa, koen että kehitettävää myös löytyy. Maisteritoiminnassa tulisi mielestäni kehittää enemmän synergiaa ja yhteistyötä myös fuksikapteenien ja kandiopiskelijoiden kanssa. Esimerkiksi haalareita suunnitellessa tulisi myös ottaa maisteriopiskelijat huomioon ja mahdollistaa heidän osallistuminen haalaritoimikuntaan, sillä sekä kandi- että maisteriopiskelijat käyttävät samoja haalareita. Tulisi myös kehittää tiedottamista toimivammaksi ja muun muassa kertoa selkeämmin maisteriopiskelijoille kaikista tapahtumista, mihin he voivat osallistua. Tähän on jo tullut osittain edistystä ja minusta on loistavaa, kuinka välillä tapahtumista tiedottaessa kerrotaan millä kielellä tapahtuma on!Maisteritoiminnassa on paljon toimivia aspekteja, mutta erityisesti haluaisin olla parantamassa viestintää maisterifukseille. Tarkoituksenani on pestissä luoda suunnitelma kommunikaatiosta, jotta oleellinen tieto esimerkiksi killan tapahtumista saadaan kaikille maisterifukseille. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että uudet killan jäsenet ymmärtävät voivansa osallistua killan tapahtumiin, jotka eivät välttämättä ole suoraan maisterifukseille suunnattuja.

Uskon, että mahdollisuuksien mukaan tiiviimmästä yhteistyöstä killan fuksikapteenien kanssa voisi olla hyötyä maisterifukseille. Sekä kandifuksit että osa maisterifukseista lähtevät suorittamaan lakkitutkintoa ja käyttävät samoja haalareita. Orientoituminen teekkarikulttuuriin yhdistää heitä, ja tämä luo meille mahdollisuuden luoda yhteisöllisyyttä myös eri opiskeluvaiheiden fuksien välille.
Miten killassa voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa killan toiminnassa turvallisemman tilan perjaatteiden toteutumisen?Killassa voidaa edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa killan toiminnassa turvallisemman tilan periaatteiden toteutuminen selkeästi tiedottamalla killan säännöistä ja periaatteista sekä luomalla avoin ympäristö, jossa kaikki kiltalaiset kokevat pystyvänsä pienellä kynnyksellä kertomaan minkäänlaisesta häirinnästä. Häirinnän tapahtuessa tulisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja välittömästi alkaa selvittämään tilannetta. Konkreettisesti tämä voisi toteutua esimerkiksi sitseillä selkeästi tiedottamalla sitsien säännöistä ja häirintäyhdyshenkilöistä. Killan omaa häirintäyhdyshenkilötoimintaa tulisi myös kehittää ensi vuonna ja luoda selkeät raamit häirintätilanteissa toimimiselle.

Yhdenvertaisuus kuitenkin on käsitteenä laaja ja tulisi esimerkiksi jo edellä mainitusti kehittää yhdenvertaisuutta kandifuksien ja maisterifuksien välille, muun muassa haalarien suhteen. Koen, että yhdenvertaisuus on varsinkin tärkeä aihe maisteritoimintaa koskien, sillä maisteriohjelmissa opiskelee paljon kansainvälisiä opiskelijoita eri etnisistä taustoista ja itsekin monikulttuurisesta perheestä tulevana varsinkin ymmärrän, kuinka tärkeää on puuttua kaikenlaiseen epäsoveliaaseen käytökseen, koski se esimerkiksi sukupuolta, seksuaalisuutta, etnistä taustaa, uskontoa tai kieltä. Vaikka killan tapahtumista suuressa osassa kielenä toimii suomen kieli, tulisi myös kansainväliset opiskelijat ottaa huomioon ja pyrkiä puhumaan ainakin välillä englantia, jotta voimme mahdollistaa yhdenvertaisuutta kielestä riippumatta.
Miten näet ENGin maisteripääaineiden tulevaisuuden kiltajaon suhteen. Tulisiko sinusta joitain maisteripääaineita siirtää IK:n alta MK:n alle ja milloin tämä siirto olisi sinusta paras suorittaa?ENG:in maisteripääaineiden kiltajakoa tulisi mielestäni muuttaa vastaamaan tämän vuoden kandiuudistusta, jossa kiltamme kandipääaineisiin sisällytettiin opintoja vesi- ja ympäristötekniikasta sekä geoinformatiikasta. Näin myös maisteripääaineiden Geoinformatics ja Water and Environmental Engineering -pääaineiden opiskelijoiden tulisi olla Maanmittarikillan alla. Näin myös killan on helpompi edistää näissä maisteripääaineissa opiskelevien opiskelijoiden oikeuksia ja opintoasioita. Yleisesti myös on selkeämpää ja järkevää, että maisterivaiheeseen mentäessä ei tarvitse vaihtaa kiltaa. Tämän vaihdoksen pitäisi mielestäni tapahtua kolmen vuoden päästä, silloin kun ensimmäiset opiskelijat, jotka ovat opiskelleet uusissa KEY ja KIG pääaineissa jatkavat opiskelemaan maisterivaiheeseen. Tosin tästä siirtymästä on myös jo sovittu ENG:in kiltojen kesken ja se tapahtuu vuonna 2025
Mitä hallitukselle kuuluvia vastuita haluaisit päästä tekemään ensi vuonna?Haluaisin päästä monipuolisesti vaikuttamaan killan asioihin ja tänä vuonna olen jo monipuolisesti päässyt tekemään hallituksen vastuita, kuten olemaan mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia sekä luomassa grafiikoita killan erilaisiin projekteihin kuten merchiin ja killan roll uppiin. Haluaisin myös ensi vuonna jatkaa tapahtumien järjestämisessä sekä grafiikoiden tekemisessä, mutta myös päästä mukaan edistämään nettisivu uudistusta. Tämän lisäksi olisi mukava päästä edistämään häirintäyhdyshenkilötoimintaa sekä yleisesti olen valmis auttamaan muita hallituslaisia kaikenlaisissa projekteissa mitä tulee eteen.
Miten toimit stressin ja paineen alla? Osaatko varata itsellesi riittävästi aikaa oman hyvinvointisi ylläpitämiseksi?Usein pieni paine ja stressi on auttanut itseäni toimimaan tehokkaasti ja saamaan asioita aikaan nopeasti. Koen, että vaikka pestissä ja hallitustoiminnassa yleisesti on usein stressiä aiheuttavia tekijöitä, pyrin silti olemaan rauhallinen ja löytämään ratkaisuja ongelmiin.

Olen huomannut hallitusvuoden aikana oman hyvinvoinnin ylläpitämisen. Pyrin aina löytämään vapaa-aikaa, jolloin voi hengailla kavereiden kanssa ja rentoutua. Tämä on korostunut varsinkin tämän vuoden lopulla, jolloin koulun, kilta-asioiden ja töiden kanssa on ollut pallottelemista, mutta tekemällä asiat tehokkaasti on silti löytynyt paljon aikaa rentoutua.
Pieni paine auttaa mua toimimaan tehokkaasti kunhan hommien ei anna riistäytyä käsistä. Ei ole harvinaista kuulla minun muistuttavan töihin hukkuvaa henkilöä oman ajan tärkeydestä. Itse priorisoin liikuntaharrastustani, jonka avulla pääseen nollaamaan aivoja vaikeassakin tilanteessa. Tämän lisäksi kotona saatava koiraterapia piristää paljon! ❤️
Killan toimijarakennetta on päivitetty vuoden 2022 aikana. Millainen rooli oman pestisi alaisuudessa toimivilla vastuutoimihenkilöillä tulisi olla tulevaisuudessa? Miten aktivoisit vastuutoimihenkilöitäsi ja saisit heidät kokemaan olonsa tärkeiksi osana kiltatoimintaa?Killan toimijarakennetta on päivitetty vuoden 2022 aikana. Millainen rooli oman pestisi alaisuudessa toimivilla vastuutoimihenkilöillä tulisi olla tulevaisuudessa? Miten aktivoisit vastuutoimihenkilöitäsi ja saisit heidät kokemaan olonsa tärkeiksi osana kiltatoimintaa

Maisterikapteenin pestin alaisuudessa toimiva maisteri-ISOvastaavan rooli on erittäin tärkeä rooli killassa ja rooli tulee varmasti muuttumaan tulevaisuudessa vielä tärkeämmäksi opiskelijoiden määrän lisääntyessä. Maisteri-ISOvastaava on myös tärkeä apukäsi maisterikapteenille ja koen että hänen kanssa tiiviin yhteistyön tekeminen on erittäin tärkeää. Pyrkisin pitämään maisteri-ISOvastaavan tiedossa kaikista vastuistaan ja jakamaan vastuita hänelle tarpeen ja maisteri-ISOvastaavan toiveiden mukaan, jotta kaikki vastuu ei kaatuisi vaan maisterikapteenille.

Sillä on tärkeää, että maisteri-ISOvastaava on tietoinen kaikista vastuista ja killan maisteritoimintaan liittyvistä asioista, pyrkisin innostamaan häntä tulemaan mukaan hallituksen kokouksiin, jotta hän olisi tietoinen killan asioista ja pystyisi myös kertomaan maisteritoiminasta tapahtuneista asioista hallitukselle. Näin myös maisteri-ISOvastaava voitaisiin saada lähemmäksi osaksi hallitusta. Pyrkisin myös tiedottamaan häntä säännöllisesti killan muutoksista ja olemaan hänelle tukena kaikissa asioissa, liittyisi ne pestin tehtäviin tai henkilökohtaisiin asioihin.
Maisterikapteenin pestin alaisuudessa on tosiaan maisteri-ISOvastaava, jonka työ on tärkeää ja sitä se tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Itse haluaisin tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä maisteri-ISOvastaavan kanssa siten, että hänkin olisi tietoinen kaikista vastuita, joita voimme sitten yhdessä jakaa sopivaksi kokemallamme tavalla. Tärkeää tässä on juuri se, että jakaa tietonsa maisteri-ISOvastaavan kanssa, vaikka tiedon täytyykin kulkea maisterikapun kautta.

Jatkuva tiedonkulku välillämme on ehdoton, mutta haluan myös palata asioihin ja pyrkiä pitämään usein tai vähintään tarpeen vaatiessa recapin maisteri-ISOvastaavan kanssa siitä, mitä hommia on vielä ilmassa, mitä on jo hoidettu ja mitä on tulossa. Pidän maisteri-ISOvastaavan tietoisena myös minun vastuistani, jolloin hän voi helposti toivoa itselleen enemmän, jos kokee vastuunjaon muutosten olevan mahdollisia.

Vastuuta on helppo kasata itselle, kun tieto hommista kulkee aina itsensä kautta, mutta onneksi olenkin hyvä delegoimaan! Haluan ehdottomasti, että maisteri-ISOvastaava on oikea käteni, ellei jopa enemmän. Tiiviillä yhteistyöllä varmistamme myös, että maisteri-ISOt ovat tietoisia tehtävistään, ja kaikki sujuu mallikkaasti.
Hakisitko pestiin, vaikka se ei olisi hallitusvirka?Kyllähän killan hallituksen jäsen kuulostaa hienolta, mutta tässä ei todellakaan ole kyse statuksesta. Pestiin hakemisen takana on aito halu auttaa kiltalaisia ja itselleni maisterikapun pesti nousee yli muiden, niin hallitus- kuin toimaripestien, sillä koen kykyjeni pääsevän siinä parhaiten esille. Yksinkertaisesti mikään muu pesti (monttutonttua lukuunottamatta :D) ei resonoi samalla tapaa kuin tämä, ja maisterikapteeni sattuu olemaan hallituspesti.
TL;DR: Kyllä