Hallitus- ja toimihenkilövirkojen esittely


Hallitus

Puheenjohtaja

 • Huolehtii siitä, että killan toiminta on laillista, sääntöjen mukaista ja toimivaa
 • Johtaa hallitusta ja pitää yllä muiden jäsenten motivaatiota ja hyvinvointia
 • Pitää yllä yhteyksiä yhteistyötahoihin, kuten muihin kiltoihin sekä laitoksen henkilökuntaan
 • Edustaa kiltaa MIL ry:n hallituksessa
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan Neuvostossa

Varapuheenjohtaja

 • Laatii esityslistat ja pöytäkirjat hallituksen ja killan kokouksissa
 • Vastaa kiltahuoneen ylläpidosta ja tarjoiluista
 • Järjestää kahvituksia kiltahuonevastaavien kanssa
 • Tukee killan hallituksen puheenjohtajaa tämän tehtävissä
 • Huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt
 • Edustaa kiltaa teekkarijaoston teekkarikulttuuritoimikunnassa TKTMK:ssa

Rahastonhoitaja

 • Huolehtii killan talousasioista ja omaisuudesta
 • Laatii budjetin ja tilinpäätöksen
 • Ylläpitää jäsenrekisteriä
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan Rahastossa

Fuksikapteenit

 • Huolehtivat fukseista taaten heille turvallisen alkutaipaleen ISOvastaavan ja ISO-henkilöiden avustuksella
 • Perehdyttävät fuksit teekkarikulttuurin ja maanmittariuden saloihin ja innostaa lähtemään mukaan toimintaan
 • Edustavat kiltaa teekkarijaoston fuksitoimikunnassa FTMK:ssa

Maisterikapteeni

 • Huolehtii maisterifukseista taaten heille turvallisen alkutaipaleen maisteriISOjen avustuksella
 • Perehdyttää maisterifuksit teekkarikulttuurin ja maanmittariuden saloihin ja innostaa lähtemään mukaan toimintaan
 • Edustaa kiltaa teekkarijaoston kansainvälisyystoimikunnassa KVTMK:ssa

Opintomestari

 • Edunvalvonnan keihäänkärki
 • Toimii linkkinä laitoksen ja korkeakoulun sekä opiskelijoiden välillä ja tiedottaa opintoihin kohdistuvista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan Opintoneuvostossa ja toimii tiiviissä yhteistyössä hallopedien kanssa

Isäntä ja Emäntä (IE)

 • Järjestävät sitsejä, saunailtoja, bileitä ja mitä nyt vaan sattuvat keksimäänkään!
 • Edustavat kiltaa ylioppilaskunnan Isännistössä ja Emännistössä
 • Johtavat killan apuIE:tä
 • Edustaa kiltaa teekkarijaoston isännistössä & emännistössä eli IE:ssä.

G:n päätoimittaja

 • Tuottaa yhdessä värväämänsä toimituskunnan kanssa kiltalehti Geometresta, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan PääTMK:ssa

Yrityssuhdemestari

 • Hankkii sponsoreita tukemaan killan toimintaa
 • Järjestää excuja yhdessä excumestarin kanssa
 • Järjestää PuoliPitkän yhdessä ulko- ja kulttuurimestarin kanssa
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan YTMK:ssa

Ulko- ja kulttuurimestari

 • Lähettää kiltalaisia kansainvälisiin tapahtumiin kuten Nordiskt möteen
 • Järjestää lajikokeiluja ja muita liikuntatapahtumia kiltalaisille yhdessä liikuntavastaavan kanssa
 • Järjestää hupiexcuja
 • Järjestää PuoliPitkän yhdessä yrityssuhdemestarin kanssa
 • Edustaa killan hallitusta MAIK ry:ssä
 • Edustaa kiltaa teekkarijaoston teekkarikulttuuritoimikunnassa eli TKTMK:ssa

Tiedottaja

 • Vastaa killan ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta
 • Vastaa killan nettisivuista ja sosiaalisen median kanavista
 • Huolehtii killan sähköpostilistoista ja tekee viikkotiedotteen
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan viestintätoimikunnassa eli VTMK:ssa

Toimihenkilöt

Ohjelmajaosto

Apu-IE

 • IE:n järjestelyapuna sitseillä ja muissa tapahtumissa.

Päälukkari

 • Johtaa killan lukkaristoa
 • Edustaa kiltaa teekkarijaoston lukkaritoimikunnassa eli LuTKu:ssa

Lukkarit

 • Ylläpitävät teekkarilaulukulttuuria mm. johtamalla lauluja sitseillä ja vuosijuhlassa.
 • Hoitavat sitseille tarpeen mukaan laululäsyt.
 • Osallistuvat laulutapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Lukkarikisällit

 • Osallistuvat sitseille lukkareiden kanssa ja avustavat lukkareita tarpeen ja kykyjen mukaan.

Pyyhepäälliköt

 • Pitävät huolta killan pyyhevarannoista ja siitä, että ne on mankeloitu aina niin tarvittaessa.

Vuosijuhlatirehtöörit

 • Vastaavat vuosijuhlien järjestämisestä
 • Kokoavat killan vuosijuhlatoimikunnan

Fuksijaosto

ISOvastaava

 • Organisoi killan ISOtoiminnan kotimaisten opiskelijoiden osalta.
 • Järjestää ISOrekryn ja osallistuu ISOkoulutusten järjestämiseen.
 • Toimii killan edustajana ylioppilaskunnan tutorointiasioissa Teekkarijaoston ISOtoimikunnan (ITMK) kautta.
 • Järjestää sekä killan omia että ITMK:n järjestämiä virkistystapahtumia ISOille (mm. ISOsitsit)
 • Toimii tarvittaessa fuksikapteenin lähimpänä apulaisena.

Maisteri-ISOvastaava

 • Huolehtii kansainvälisten opiskelijoiden tutoroinnista
 • Toimii osana ITY:n kv-toimintaa.
 • Muu killan kansainvälinen toiminta

Opintojaosto

TEK-kiltayhdyshenkilö

 • Yhteistyö TEK:iin
 • Kokoukset

Alumnivastaavat

 • Vastaavat killan alumnitoiminnasta

Abivastaava

 • Vastaa killan abimarkkinoinnista sekä sen kehittämisestä
 • Huolehtii abimarkkinointikalvojen ajantasaisuudesta
 • Organisoi ja auttaa kiltalaisia lähtemään esittelemään opintoalaamme lukioihin ja/tai muihin oppilaitoksiin.

Abulaiset

 • Auttavat abivastaavaa tämän tehtävissä

Hallopedit

 • Tuovat opiskelijanäkemystä korkeakoulun päätöksentekoon
 • Kokoustavat korkeakoulun päätöksentekoryhmissä

Sisäjaosto

Kiltahuonevastaavat

 • Auttavat varapuheenjohtajaa kahvitusten järjestämisessä ja kiltahuoneen ylläpidossa

Viestintäjaosto

AD

 • Killan visuaalinen ilme ja mainokset
 • Haalarimerkkien suunnittelu tarpeen mukaan

Kuvaaja

 • Ottaa kuvia tapahtumista, ylläpitää killan kuvagalleriaa.
 • Hankkii kuvamateriaalia Geometrekseen

Toimittaja

 • Tuottaa materiaalia Geometrekseen

WWW-vastaava

 • Kehittää nettisivuja
 • Tekee killan tapahtumien tapahtumailmoittautumiset

Ulkojaosto

Yrityssuhdesihteerit

 • Varainhankinnan ja excursioiden järjestämisessä avustaminen.
 • Joukosta valitaan excursiomestari, jonka vastuualueeseen kuuluu excursioiden käytännön järjestelyt

Liikuntavastaava

 • Järjestää mittarijoukkueet Aallon liikuntasarjoihin
 • Istuu AYY:n liikuntatoimikunnassa eli LTMK:ssa
 • Järjestää lajikokeiluja ja muita liikuntatapahtumia kiltalaisille

Liikuntatutor

 • Auttaa liikuntavastaavaa lajikokeilujen ja liikuntatapahtumien järjestämisessä

Hupisuunnittelija

 • Ulko- ja kuttuurimestarin apuna erilaisissa hupi- ja kulttuuritapahtumissa

MAIK-vastaavat

 • Edustus MAIK:n hallituksessa.
 • Osallistuvat MAIK-varaslähdön, MAIK-sitsien ja MAIK-risteilyn järjestämiseen MAIK:n päätöksen mukaan.

Muut:

Uskottumies

 • Hallituksen ja etenkin puheenjohtajan tuki ja turva

Killan edustaja Kaavoitusinsinöörien yhdistykseen

 • Kaavoituksesta & maankäytön suunnittelusta kiinnostuneille
 • Kontakteja, kokouksia, opiskelijoiden kuulumisia

Toiminnantarkastajat

 • Tarkastaa onko yhdistyksen toiminta laillista ja yhdistyksen sääntöjen mukaista.